Skip to: Discriminatie

Stem voor kinderen website

Discriminatie

De achtergrond

Wereldwijd vonden het afgelopen jaar protesten plaats tegen racisme en discriminatie. Aanleiding was de dood van George Floyd, die in de Verenigde Staten door politiegeweld om het leven kwam. In Nederland protesteerden ook duizenden mensen in verschillende steden. Kinderen en jongeren protesteerden ook mee.

Ondanks een wettelijk verbod in de Grondwet en een verbod op discriminatie in het VN-Kinderrechtenverdrag, krijgen ook kinderen in Nederland te maken met racisme of discriminatie, bijvoorbeeld in het onderwijs. Zo is er sprake van onderadvisering, bestraffen van het spreken van een andere taal dan het Nederlands op school, racistische opmerkingen door leerlingen en docenten en een gebrek aan gebalanceerde informatie over het koloniale verleden van Nederland. Ook zijn er signalen dat in de jeugdhulp en in het jeugdstrafrecht etnisch profileren, racisme en discriminatie plaatsvindt. Er is geen onderzoek gedaan naar hoe vaak dit gebeurt; deze cijfers zijn wel nodig. Veel blijft onbekend omdat er weinig wordt gemeld en discriminatiemeldpunten kinderen vaak niet apart registreren.

Het moet gemakkelijker worden voor kinderen om discriminatie te melden. Er moet meer zicht komen op discriminatie en het racisme dat kinderen meemaken. Discriminerende en racistische schoolmaterialen moeten worden afgeschaft. Kinderen en onderwijspersoneel dienen meer kennis en kunde ten aanzien van racisme en discriminatie te hebben en over het hoe en waar melden daarvan. Kinderen en jongeren moeten worden betrokken bij het tegengaan van discriminatie en racisme, bij het inrichten van meldingsprocedures, programma’s en beleid.

 • D66

  “In het hele onderwijs leren kinderen over burgerschap, mensenrechten en het belang niet te discrimineren. Zodat ze, met kennis van ieders rechten en plichten, kunnen deelnemen aan de samenleving.”

  “Bij de vrijheid van onderwijs staat voor ons het recht van burgers om een school te stichten centraal, níet de godsdienstige grondslag. […] Uit deze vernieuwde vrijheid van onderwijs volgt automatisch de acceptatieplicht: scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van religie.”

  “Er moet een einde komen aan stagediscriminatie. Instellingen dragen zorg voor de eerste stageplaatsen. Hierdoor is er een positieve eerste kennismaking met de arbeidsmarkt, komen studenten buiten hun netwerk en ontstaan er nieuwe contacten.”

  “Het hoge percentage zelfmoord onder LHBTI+ jongeren laat zien dat zij zich nog altijd een kwetsbare positie bevinden. Stigmatisering en discriminatie van LHBTI+ personen moeten worden aangepakt. Zodat iedereen vrij is om daadwerkelijk zichtbaar zichzelf te kunnen zijn.”

  "Op alle scholen wordt seksuele diversiteit onderwezen. LHBTI+ discriminatie op scholen wordt aangepakt. We helpen docenten met vaardigheden om LHBTI+ acceptatie te bevorderen. Dit is onmisbaar voor een veilige omgeving voor alle kinderen op school. Seksuele voorlichting gaat verder dan biologische mechanismen en het voorkomen van zwangerschap en SOA’s. De voorlichting schenkt ook aandacht aan consent, seksuele weerbaarheid, en aan een brede definitie van ‘seks’."

  “De aangiftebereidheid bij discriminatie van en geweld tegen LHBTI+ personen moet omhoog. Daarom komen er gespecialiseerde discriminatierechercheurs. Zo wordt aangifte van geweld of discriminatie beter erkend en herkend en vergroten we de pakkans.”

  “We leggen de rechten van LHBTI+ personen wettelijk vast. Handicap en seksuele gerichtheid worden als verboden grond van discriminatie expliciet toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet.”

  "D66 werkt aan het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een beperking in artikel 1 van de Grondwet. Dit wordt ook toegepast in de praktijk, zoals in het openbaar vervoer, op websites van de overheid en op straat. Openbare gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En de assistentiehond, die voor veel mensen van grote waarde is om zelfstandig te kunnen leven, mag nooit worden geweigerd."

  "De overheid organiseert doorlopend campagnes om de impact van (al dan niet bewust) discriminerend gedrag aan de orde te stellen."

  “D66 wil in de strijd tegen racisme en discriminatie een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding aanstellen met mandaat en voldoende middelen.”

  “Om racisme en discriminatie hoog op de agenda te zetten moet de overheid in haar communicatie duidelijk en expliciet verwijzen naar het College voor de rechten van de mens (CvdRvdM), antidiscriminatiebureaus, discriminatie meldpunten en de relevante ombudsman. Deze organisaties moeten meer geld en middelen ter beschikking hebben om effectief op te treden. De meldingen bij antidiscriminatiebureaus worden structureel voorgelegd aan het CvdRvdM.”

  “D66 wil dat antidiscriminatiebureaus, toezichthouders en andere relevante partijen met regelmaat in de Tweede Kamer worden uitgenodigd om volksvertegenwoordigers bij te praten.”

  “De overheid werkt niet samen met dienstverleners of bemiddelaars die discrimineren.”

  "Alle overheidsorganisaties, in het bijzonder de politie en de Belastingdienst, maken diversiteitsbeleid tot prioriteit in alle lagen van de organisatie. Er moet gewerkt worden aan veilige teams, met tijd en aandacht voor sociale veiligheid en omgangsvormen."

  “Om discriminatie beter te kunnen aanpakken, moeten er meer aangiftes worden gedaan. Die bereidheid is nu laag, bijvoorbeeld door angst voor de gevolgen. Met de inzet van gespecialiseerde discriminatierechercheurs is de kans groter dat bij aangifte discriminatie wordt herkend. Zo stijgt de kans dat daders veroordeeld worden.”

  “Beleid tegen risicoprofielen binnen de overheid werkt niet effectief genoeg. Daarom gaan we etnisch geladen risicoprofielen actief bestrijden.”

  “D66 verwelkomt een snelle ontwikkeling naar een Sinterklaasfeest voor iedereen. De Rijksoverheid werkt alleen nog mee aan een modern Sinterklaasfeest.”

  “Een jongere met een biculturele achtergrond moet vaak eindeloos solliciteren voor een stage. Deze discriminatie ligt aan de basis voor een leven lang ongelijke kansen. D66 wil daarom een harde aanpak.”

  “We bestrijden racisme, geweld en discriminatie in de sport. Sportautoriteiten werken effectieve antiracismeregels en gelijkheidsmaatregelen uit. We pleiten ook voor een professioneel meldpunt voor het tegengaan van (seksueel) misbruik en discriminatie.”

 • GroenLinks

  “Een school moet veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking. Omgaan met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van leraren en de burgerschapsopdracht voor scholen. De Onderwijsinspectie gaat actiever optreden tegen scholen die hier te weinig aan doen. We ondersteunen organisaties van leerlingen die opkomen voor acceptatie op hun school.”

  “We moderniseren artikel 23 en laten het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vervallen. Dat betekent dat de overheid verantwoordelijk is voor het waarborgen van kritisch denken en burgerschap op alle scholen, kinderen geen ontheffing van de leerplicht kunnen krijgen op grond van een geloofsovertuiging en scholen leraren en leerlingen niet mogen weigeren op basis van hun identiteit.”

  “[…] In het onderwijs komt meer aandacht voor slavernij en ons koloniale verleden. […]”

  “We pakken institutioneel racisme bij de overheid aan. We komen met een nationale aanpak voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport. Een nieuwe, onafhankelijke nationaal coördinator anti-discriminatie krijgt tot taak die aanpak kritisch te volgen en het kabinet en overheidsorganisaties te adviseren. Etnisch profileren bij de politie, Belastingdienst en andere instanties stopt onmiddellijk.”

  “We zorgen voor meer capaciteit bij de politie zodat iedereen laagdrempelig aangifte kan doen van discriminatie. We versterken de samenwerking tussen de politie en organisaties die discriminatie tegengaan, zoals Control Alt Delete en de meldpunten discriminatie. We geven het Openbaar Ministerie meer ruimte om discriminatiezaken te vervolgen. […].”

  “Het aantal antisemitische incidenten is de laatste jaren zorgwekkend toegenomen. Om dit tegen te gaan, komt er op scholen meer aandacht voor de Holocaust en hedendaags antisemitisme. We maken ons sterk voor een Europese aanpak tegen antisemitisme, onder andere om antisemitische complottheorieën te bestrijden en discriminatie en terreur tegen Joden en Joodse organisaties aan te pakken.”

  “Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dit is uitgewerkt in de inclusie effectrapportage die een onderdeel wordt van iedere wet. […]”

  “[…] In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap niet is toegestaan.”

  “Om de positie van LHBTIQ+-mensen te versterken en discriminatie tegen te gaan, starten we een ambitieus LHBTIQ+-emancipatiebeleid. Hierbij is extra aandacht voor intersectionaliteit. Zogenaamde ‘conversie-therapieën’ worden verboden. We schaffen verplichte geslachtsregistratie bij de overheid af. Het wordt mogelijk om te kiezen voor een X op de identiteitspapieren en wijziging van de vermelding van geslacht kan zonder leeftijdsrestricties, deskundigenverklaring of oordeel van de rechter. […]”

  “Toegankelijkheid op basis van het VN-verdrag Handicap wordt in Nederland de norm. Nederland ondertekent het Facultatieve Protocol van het VN-Verdrag. Het openbaar vervoer, de publieke ruimte en overheidsgebouwen worden goed toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Alle overheidscommunicatie, informatie die wordt gefinancierd met publiek geld en het digitale betalingsverkeer zijn toegankelijk voor mensen met een motorische of zintuiglijke beperking.”

  “Bij de politieopleidingen komt meer bewustwording over vooroordelen, discriminatie en racisme en er komen speciale discriminatierechercheurs.”

  “Mensen die in een asielzoekerscentrum (azc) verblijven, zijn aan de zorg van de overheid toevertrouwd. We treden streng op tegen intimidatie en discriminatie van kwetsbare groepen binnen azc’s. Het aantal verhuizingen wordt drastisch ingeperkt, in het bijzonder wanneer er kinderen zijn betrokken. Er komt meer ruimte voor aparte voorzieningen voor ernstig zieken en mensen met een beperking.”

 • PvdA

  “Volledige implementatie VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Nederland leeft het ondertekende VN verdrag nog altijd niet na. Wij willen een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan mee te doen ongeacht beperking. De definitie van algemene toegankelijkheid (artikel 9 van het VN verdrag) wordt de norm. We ratificeren het Factultatief Protocol zodat gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN comité.”

  Burgerschap belangrijker maken. Goed onderwijs is veel meer dan alleen maar scholing van cognitieve kennis. De jaren op school vormen ook een periode waarin je je eigen identiteit ontwikkelt in relatie tot anderen. Op school leer je je te ontwikkelen tot wereldburger. Daarom is het noodzakelijk dat het curriculum ook voldoende aandacht schenkt aan wie je bent in relatie tot een ander. Zo worden kinderen weerbaar en voorkom je pestgedrag. Voor het aanpakken van maatschappelijke problemen als racisme, discriminatie en uitsluiting, is het noodzakelijk dat burgerschap belangrijker wordt in het onderwijscurriculum. Burgerschapsonderwijs wordt een belangrijker criterium bij het beoordelen van scholen door de onderwijsinspectie.”

  Gelijke kansen in de grondwet. Niet alle scholen bieden alle kinderen de kansen die ze verdienen. Sommige scholen keren zich tegen universele waarden als de gelijkheid van man en vrouw, van homo en hetero. Sommige kinderen zitten thuis en worden op geen enkele school toegelaten. Ons ideaal, dat het niet mag uitmaken waar je vandaan komt voor wie je later wordt, komt zo in gevaar. Wij willen het belangrijke artikel 23 van de Grondwet - dat de vrijheid van onderwijs regelt– daarom aanpassen. Niet langer de belangen van de school, maar die van het kind staan daarin centraal. Het nieuwe artikel 23 is duidelijk: ieder kind heeft recht op onderwijs en kan elke school kiezen. Scholen hebben de plicht om kinderen te accepteren. Kinderen mogen niet geweerd worden op basis van hun geloof, zorgbehoefte of inkomen van hun ouders.”

  “Meldpunt. Alle onderwijsinstellingen in het vervolgonderwijs krijgen een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt voor seksuele intimidatie en discriminatie.”

  LHBTI-rechten worden definitief verankerd in artikel 1 van de Grondwet. […] Er komt een verbod op “homogenezing”. Homoseksualiteit is geen aandoening waarvan je genezen zou moeten worden. De strijd voor meer acceptatie van en veiligheid voor leden van de LHBTI-gemeenschap is helaas nog lang niet gestreden. Binnen politie- en lerarenopleidingen komt meer aandacht voor LHBTI.”

  Stereotypering tegengaan. Stereotypes kunnen leiden tot vooroordelen, tot discriminatie en uitsluiting. Daarom willen wij stereotypering in al zijn vormen tegengaan, bijvoorbeeld in schoolboeken of overheidsinformatie.”

  “Kinderen behoeden voor onverdraagzaam gedachtegoed. Wij willen actief ideeën en praktijken bestrijden die een open en diverse samenleving bedreigen. Samen met ouders, scholen en gezagdragers vormen we een pedagogische coalitie om kinderen te behoeden voor onverdraagzaam en discriminatoir gedachtegoed.”

  Symbolen doen ertoe. Sinterklaas is een feest voor iedereen en dus zal Piet veranderen. Dat gebeurt gelukkig nu al. Onze kinderen kunnen die verandering aan en onze samenleving kan dat ook, zolang we ons maar in elkaar blijven verplaatsen.”

  “Bestrijding van discriminatie en racisme vallen voortaan direct onder de premier. Dit is voortaan de taak van de premier zelf. Omdat het gaat om Artikel 1 van de Grondwet. Omdat het nodig is. Omdat het vrijwel alle andere portefeuilles raakt. Denk aan woondiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, discriminatie in het onderwijs en bij justitie en politie.”

  “Er komt een staatscommissie institutioneel racisme. Deze commissie onderzoekt en adviseert over uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme. Ze kijkt naar schooladviezen, neemt sociale en fraudewetgeving onder de loep en bekijkt wat er kan verbeteren bij de politie, jeugdzorg en andere instanties.”

  “Overheid leeft discriminatieverboden internationale verdragen na. Dat klinkt als een open deur, maar is noodzakelijk als je ziet dat de overheid bijvoorbeeld het Verdrag inzake het uitbannen van alle vormen van rassendiscriminatie onvoldoende naleeft. Black Lives Matter heeft weer laten zien dat het belangrijk is dat de overheid scherp toeziet op het discriminatieverbod.”

  Overheidsregistratie van persoonskenmerken aan banden. Burgers kunnen zelf bepalen hoe zij geregistreerd worden. Kenmerken als ‘migratieachtergrond’ en ‘geslacht’ worden alleen bijgehouden als dit een voordeel heeft voor de geregistreerde, zoals in de zorg. Dit geldt ook bij bedrijven en andere organisaties. De registratie van het geslacht verdwijnt van de identiteitskaart. Op het paspoort mogen mensen kiezen voor een X.”

  “Nationaal slavernijmuseum. Er komt voor 2025 een nationaal slavernijmuseum, dat leerlingen van alle middelbare schoolklassen in Nederland minstens eenmaal bezoeken.”

  “Bij politie en OM komt meer aandacht voor discriminatie, racisme antisemitisme en moslimhaat. Mensen mogen niet worden gediscrimineerd. Dat betekent: aangiftes serieus nemen, zwaardere straffen voor geweld met een discriminerend motief en harder aanpakken van racisme en antisemitisme rond het voetbal. Ook het strafrecht is hierbij nodig. Voor de bestrijding van discriminatie willen we meer gespecialiseerde agenten en betere handhaving. Slachtoffers van discriminatie krijgen betere toegang tot de politie.”

  Lokale convenanten. De gemeente maakt samen met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden afspraken om discriminatie uit te bannen.” “Aanpak discriminatie op internet. Het internet is onze openbare ruimte, waar iedere vorm van discriminatie ontoelaatbaar is.”

  “Discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid wordt expliciet verboden. Dit komt in het Wetboek van Strafrecht.”

  Burgerschapsonderwijs. Bij burgerschapsonderwijs op scholen krijgen leerlingen voorlichting over alle vormen van discriminatie, moslimhaat en antisemitisme, de schade ervan en de ontoelaatbaarheid ervan.”

  “Instituties als de politie, het UWV, onderwijs- en zorginstellingen vormen een afspiegeling van de diversiteit van onze samenleving. Onze gemeenschappelijke instituties zijn transparant over diversiteit.”

  Keurmerk tegen discriminatie. Het is onacceptabel dat uitgaansgelegenheden en verenigingen mensen weigeren op basis van hun uiterlijk. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee burgemeester en politie de overtreders kunnen aanpakken. Wie discrimineert, kan zijn exploitatievergunning verliezen. Naar Haags voorbeeld komt er een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee maken bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend aan het publiek.”

  “Verplichte voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit in basis- en voorgezet onderwijs en op lerarenopleidingen. We stimuleren GSA’s (Gender and sexuality alliances) op scholen. Daarbij werken we samen met het COC. Scherpe controle op naleving over seksuele diversiteit en het signaleren van pestgedrag op alle scholen. Dit is een onderdeel van de lerarenopleiding.”

  Pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, LHBTI’s, moslims, of wie dan ook effectiever aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door burgemeesters toe te staan om sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod in te stellen.”

  “Meldpunt. Medewerkers van werk- en stagebemiddelaars worden verplicht om uitlatingen die neigen naar discriminatie en uitsluiting te melden bij antidiscriminatie-voorzieningen van de gemeente.”

  “Geen etnisch profileren. Etnisch profileren ondermijnt het vertrouwen in de rechtsstaat en wordt daarom te allen tijde tegengegaan. Bewustwording en training helpen daarbij.”

  “Bestrijden van discriminatie en racisme is prioriteit. Wij beoordelen mensen op hun daden en niet op hun afkomst.”

  “Obstakels wegnemen. Sociale en economische rechten kan je zonder obstakel direct inroepen. Dat geldt ook voor de rechten van mensen met een beperking. Dat betekent dat we protocollen ratificeren. We passen het Bouwbesluit aan, zodat alle gebouwen voor iedereen toegankelijk worden, we zorgen voor werk en bestrijden discriminatie, bieden de juiste zorg, en organiseren inclusief onderwijs.”

 • SP

  “De sport heeft ook een voorbeeldfunctie. Misstanden moeten altijd en krachtig worden bestreden, zoals racisme op en langs het veld, gebruik van doping of seksueel misbruik.”

  “We accepteren geen enkele vorm van discriminatie – door niemand. Discriminatie bestrijden we, op basis van ras of van seksuele geaardheid, religie of leeftijd, of wat dan ook. Dat geldt ook voor de achterstelling van mensen op basis van klasse. Politie en OM krijgen meer mensen en mogelijkheden om discriminatie van onder meer LHBTI+’ers te onderzoeken en te vervolgen. We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.”

  “We bestrijden de tweedeling en segregatie op school en in de buurt, bijvoorbeeld door in armere én rijkere wijken huizen van verschillende prijzen te bouwen. […]”

  “[…] In het onderwijs komt meer aandacht voor racisme en de omgang met andersdenkenden.”

  Artikel 23 gaat op de schop. De vrijheid om een school te stichten mag nooit een vrijbrief zijn om jongeren buiten te sluiten. Elke school dient elke leerling te accepteren en mag deze niet weigeren op basis van de levensovertuiging. Ook mag bijvoorbeeld de geloofsovertuiging geen reden zijn om een docent niet aan te nemen. Op elke school krijgen kinderen les in de grondrechten die gelden in onze samenleving.”

  “[…] Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.” “[…] “Discriminatie van vrouwen en LHBTI+’ers pakken we aan.”

 • ChristenUnie

  Handicap en geaardheid in artikel 1. Je mag in ons land niet gediscrimineerd worden om wie je bent. Artikel 1 wordt daarom uitgebreid, zodat ook expliciet wordt benoemd dat je mensen niet mag discrimineren vanwege hun beperking of seksuele geaardheid.”

  “Coalitie tegen racisme. Racisme bannen we alleen samen uit. Er komt een coalitie tegen racisme, met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Zo kan van onderop een plan worden gemaakt om racisme tegen te gaan op de arbeidsmarkt, rond wonen, onderwijs of het optreden van de overheid. Want het mag voor je mogelijkheden niet uitmaken wat je afkomst is.”

  "Antisemitisme, rechts-extremisme en radicalisering via school bestrijden. Op elke school wordt onderwijs gegeven over de Holocaust, antisemitisme, rechts-extremisme en radicalisering. Waar nodig met goede ondersteuning/ lesmateriaal voor docenten.”

  Nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Ook in Nederland is het permanent nodig om de problemen rond antisemitisme zichtbaar te maken en een effectieve aanpak van antisemitisme te bevorderen.”

  Implementatie VN-Verdrag [VN-Mensenrechtenverdrag Handicap]. We werken aan de volledige implementatie van het VN-verdrag, samen met de mensen om wie het gaat. Niet over maar met hen is het uitgangspunt bij het maken van beleid.”

 • Partij voor de Dieren

  “Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit (vanaf nu “LHBTIQA+”). Vaardigheden om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen worden onderdeel van docentenopleidingen. Initiatieven die het onderwijs LHBTIQA+-vriendelijker maken worden gesteund. Als scholen hierin tekort schieten treedt de onderwijsinspectie op.”

  “Samenstellers van leermethoden zorgen bij ieder vak voor een representatieve weerspiegeling van de samenleving in hun lesmateriaal. Er worden hierover afspraken gemaakt met uitgeverijen. Diversiteit en inclusie zijn hierbij een aandachtspunt.”

  “De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om te discrimineren. Intentieverklaringen die homoseksualiteit afwijzen zijn onacceptabel. Artikel 23 van de Grondwet wordt aangepast.”

  “De Partij voor de Dieren staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt, en zich niet buitenspel voelt staan.”

  Betwist erfgoed wordt in kaart gebracht en we zoeken op democratische wijze een andere, zelfkritische omgang met dit erfgoed. Sinterklaas wordt een leuk feest voor álle kinderen: Zwarte Piet wordt afgeschaft, en vervangen door bijvoorbeeld roetveegpieten.”

  “De overheid behandelt alle burgers gelijk. In het verleden heeft etnisch profileren geleid tot stigmatisering en grote problemen bij individuele burgers. Daarom mogen in elk geval etniciteit en nationaliteit geen factor meer zijn bij selectiebeslissingen en risicoprofielen. Ook etnisch profileren door de politie wordt tegengegaan door een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatiseren in de hand en staan we niet langer toe.”

  Zelflerende systemen, waarbij computers besluiten nemen over mensen, zonder menselijke inmenging, worden aan streng ethisch en privacy toezicht onderworpen. Ook wordt er op gelet of deze systemen niet onbewust discriminatoire besluiten nemen. De overheid gebruikt geen ‘black box’ algoritmes.”

  “Afkomst, geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging of huidskleur mag niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Ook mensen met een beperking hebben recht op een duurzame baan en eerlijke betaling. Duidelijke wetgeving en daadkrachtige handhaving gaan ervoor zorgen dat discriminatie op de arbeids- en woningmarkt aangepakt wordt.”

  “De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en komt met een plan om institutioneel racisme uit te bannen. Een nationaal coördinator racisme en discriminatie neemt hierover de leiding en zorgt ook voor meer inclusiviteit bij de overheid. Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenstelling van de bevolking.”

  “Iedereen heeft recht op anonieme sollicitatie. De motivatie en eigenschappen van een sollicitant vormen hiermee het uitgangspunt voor het uitnodigen van sollicitanten en voorkomen discriminatie op basis van bijvoorbeeld etniciteit. Iedere sollicitant heeft recht op een eerlijk en transparant proces en (sollicitatie) gesprek, waarbij belangen, gebaseerd op aannames en generalisatie, van een werkgever niet de leidraad vormen.”

  “In de lerarenopleiding wordt standaard aandacht besteed aan discriminatie bestrijden en kansengelijkheid.”

  “Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen - waaronder onderwijs, openbare instellingen en openbaar vervoer – wordt vanzelfsprekend voor iedereen. Validisme wordt serieus genomen als vorm van discriminatie. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt strikt nageleefd.”

  “Alle paren krijgen dezelfde rechten als heteroseksuele paren. Ook vormen van meerouderschap worden wettelijk erkend, met dezelfde rechten.”

  “De overheid voert een krachtig LHBTIQA+-emancipatiebeleid en investeert in LHBTIQA+-emancipatie in het onderwijs. LHBTIQA+-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.”

  “Geweld tegen LHBTIQA+ wordt centraal geregistreerd. We zorgen dat aangifte doen bij alle vormen van discriminatie laagdrempeliger wordt en de aangiftebereidheid van slachtoffers wordt vergroot.”

 • Denk

  Migratieverleden, antidiscriminatie en het koloniale verleden als kerndoelen in het onderwijs”

  “Omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in lerarenopleidingen”

  “Stereotypes en discriminatie in lesmaterialen hard aanpakken”

  “Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren.”

  “Meer diversiteit in onderwijsbesturen en het management binnen het onderwijs, zodat alle perspectieven mee worden genomen in besluiten.”

  “Dat scholen aan de voorkant moeten aantonen dat zij beleid hebben om discriminatie en racisme binnen de school tegen te gaan.”

  “DENK wil op radicale en daadkrachtige wijze een einde maken aan institutionele ongelijkheid.”

  “1 miljard euro vrijmaken voor discriminatiebestrijding.

  “Een hogere celstraf en een hogere boete voor discriminatie”

  “Een Educatieve Maatregel Discriminatie, waarmee racisten leren dat hun gedrag echt niet kan”

  “Permanente bewustwordingscampagnes om op te staan tegen racisme en discriminatie, en om melding en aangifte te bevorderen”

  “De invoering van een Discriminatiepolitie, met gespecialiseerde politiefunctionarissen op discriminatiebestrijding”

  “Een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding, die met doorzettingsmacht en een team mensen de overheid en het bedrijfsleven aanjaagt om discriminatie te bestrijden”

  “Een Minister van Inclusiviteit, die als permanente taak heeft inclusiviteit te bevorderen”

  “Verbetering van de mogelijkheden tot het melden van discriminatie en het doen van aangifte”

  “Zwarte Piet als discriminerende karikatuur wettelijk verbieden in de publieke ruimte. Tevens gaat er geen subsidie of andere overheidssteun meer naar evenementen of andere omstandigheden waarbij de karikatuur Zwarte Piet aanwezig is”

  “Dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden bij de politieorganisatie, waarbij etnisch profileren wordt erkend, gemonitord en aangepakt”

  “Dat stopformulieren ingevuld moeten worden en dat agenten verplichte cursussen moeten volgen om etnisch profileren uit de politieorganisatie te bannen”

 • VVD

  “Harder aanpakken van discriminatie en racisme in de topsport en amateursport, bijvoorbeeld met een club- of stadionverbod.”

  “[…] Deze schroom willen we van ons afwerpen, want racisme verdient geen plaats in de samenleving zoals wij die als liberalen voor ogen hebben. Als mensen discriminatie ondervinden of pijn voelen bij culturele uitingen, dan moeten we daar een serieus gesprek over voeren. […] Maar wij voelen wel ongemak bij de term institutioneel racisme, omdat dan direct hele overheidsdiensten en bedrijfstakken vol eerlijke en hardwerkende mensen worden weggezet.”

  “Naast het traditionele gezin van een getrouwd heterostel met twee kinderen, ontstaan er steeds meer andere, moderne gezinsvormen. Het huidige familierecht moet daarom verder worden gemoderniseerd, zodat mensen die leven in moderne gezinsverbanden dezelfde rechten kunnen krijgen als mensen die leven in een klassiek gezinsverband. […]”

  “In Nederland moet je gewoon jezelf kunnen zijn. We maken geen onderscheid tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. Helaas is nog niet iedereen in Nederland zover. Zo worden sommige kinderen in Nederland nog steeds blootgesteld aan schadelijke conversietherapieën en ook religieuze minderheden kunnen niet altijd in vrijheid en zonder angst met bijvoorbeeld een keppeltje over straat. […] Blijvende aandacht voor emancipatie en discriminatie moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst iedereen in Nederland veilig zichzelf kan zijn.”

  “Meer aandacht op scholen voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond. Diversiteit wordt een verplicht onderdeel in de lerarenopleiding. Ook mag de vrijheid van onderwijs (artikel 23) niet meer strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). De onderwijsinspectie ziet hierop toe.”

  “Een verbod op conversietherapie bij homoseksualiteit en homogenezing. Het verbod geldt uitsluitend op conversie van homoseksualiteit, zo blijft een medische behandeling voor kinderen met genderdysforie mogelijk. Subsidies voor organisaties die conversietherapieën aanbieden worden per direct ingetrokken.”

  “Een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding naar het voorbeeld van landen om ons heen, die één lijn brengt in de aanpak van antisemitisme en tegelijkertijd de regering en de Kamer kan adviseren.”

 • CDA

  “Voor racisme en discriminatie is geen enkele plaats in onze samenleving. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat verhoudingen tussen mensen en groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. Delicten met een discriminatieachtergrond moeten harder worden aangepakt.”

  “De toename van het aantal incidenten rond straatintimidatie, intolerantie en geweld wegens seksuele geaardheid, religie of afkomst, antisemitisme en andere vormen van onverdraagzaamheid leidt tot grote spanningen in die gemeenschappen. Wij willen de aangiftebereidheid vergroten en een strenge aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld tegen bevolkingsgroepen.”

  “In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van “seksuele gerichtheid” en “handicap” niet is toegestaan. Wij willen dat deze gronden net zoals discriminatie van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht expliciet genoemd zullen worden.”

 • SGP

  “444. De overheid stimuleert en faciliteert dat elke leerling kennismaakt met de (geschiedenis van de) Joodse gemeenschap door bezoek aan een relevante organisatie of museum, bijvoorbeeld het Joods cultureel kwartier in Amsterdam.”

  “445. Er komt bij de politie en het OM een speciale eenheid voor de bestrijding van antisemitisme. Bij de aangifte wordt antisemitisme een duidelijk zichtbare, afzonderlijke categorie.”

  “446. De nationaal coördinator antisemitisme presenteert jaarlijks zijn verslag in het parlement.”

 • PVV

  “Nederlanders houden van dit land en laten dat nooit, maar dan ook nooit, van zich afpakken. De PVV wil met al die trotse Nederlanders voorop gaan in de strijd om onze cultuur en tradities te beschermen. We laten ons geen racisme en discriminatie aanpraten door lieden die Nederland liever nog vandaag dan morgen willen opheffen. Nederland is een prachtig land met een fantastische cultuur die we altijd zullen beschermen.”

  “Handen af van onze tradities: Zwarte Piet, het Kerstfeest en Pasen moeten blijven”

  “Geen subsidies meer voor multiculti-clubs”

  “We maken een einde aan al het overheidsbeleid dat onze Nederlandse cultuur ondermijnt. Denk aan het wijdverbreide diversiteitsbeleid, alle subsidies voor multikul-clubs en overheidsinformatie in het Arabisch of Turks.”

  “Geen ‘positieve discriminatie’ en diversiteitsbeleid meer”

  “Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor islamitisch onderwijs, omdat juist dat onderwijs in alles haaks staat op vrijheid, gelijkheid en democratie.”

 • Forum voor Democratie

  “Invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW) die bepaalt dat alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) vijf fundamentele waarden dienen te onderschrijven: 1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor. 2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen. 3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken. 4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. 5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.”

  “Volledige gelijkheid voor de wet.”

  “Maximale vrijheid van onderwijs mits onderschrijving van vijf fundamentele waarden uit de Wet Bescherming Nederlandse Waarden.”

  “[…] Discriminatie vanuit de overheid richting burgers is volstrekt ongeoorloofd: alle staatsburgers zijn gelijk voor de wet en dienen in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld. Wij zijn dus ook tegen quota en tegen ‘proportionele vertegenwoordiging’ in maatschappelijke organen op grond van willekeurige criteria (bijvoorbeeld: ‘vrouw’ of ‘allochtoon’). Dat ondermijnt de gelijkheid en is onverenigbaar met het beginsel van non-discriminatie.”

  “De uitwerking van het non-discriminatie artikel in de grondwet blijft wat ons betreft primair van toepassing op de relatie van de staat met haar burgers. We willen zo min mogelijk ingrijpen in de relatie tussen burgers onderling. Ongemengde studentenverenigingen moeten bijvoorbeeld kunnen blijven bestaan. Ook een sportschool die alleen voor vrouwen toegankelijk is, moet mogelijk zijn. We geloven niet in arbitraire ‘groepsidentiteiten’ of het ‘beledigen’ van die veronderstelde ‘collectiviteit’.”

  “De eenheid van de Nederlandse natie behouden en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid.”

  “Geen multiculturele projecten, geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, geen verplichte diversiteitsquota en geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen gelijkwaardig en wordt iedereen in gelijke gevallen, gelijk behandeld.”

  “Geen geld naar projecten of organisaties die Nederlandse tradities zoals Zwarte Piet trachten te ondermijnen. Een regering met FVD staat pal voor het Nederlandse erfgoed.”

  “Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.”

 • 50PLUS

 • Veel kindspecifieke voorstellen/ standpunten, met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij versterkt de implementatie van kinderrechten

 • Een aantal kindspecifieke voorstellen/ standpunten met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij draagt in zekere mate bij aan de versterking van kinderrechten

 • Algemene voorstellen/ standpunten waarvan wél een positief effect op (kwetsbare) kinderen te verwachten is.

  Hoewel de partij oog heeft voor het betreffende thema, ontbreekt het kinder-rechtelijk
  perspectief

 • Algemene voorstellen/ standpunten, waarvan het positieve effect op (kwetsbare) kinderen onduidelijk is.

  De partij draagt niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.

  De partij verzwakt de implementatie van kinderrechten

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema.

Back To Top