Skip to: Forum voor Democratie

Stem voor kinderen website

Forum voor Democratie

 • Armoede

  “Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede.”

  “Beperken toegang sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten.”
  *Dit programmapunt heeft een negatief effect op kinderrechten, wat gereflecteerd wordt door de score op het thema migratiebeleid.

  “Wij zijn voor zelfredzaamheid, maar ook voor het voorkómen van een problematische schuldenlast bij mensen in armoede of een (zeer) beperkt inkomen. Wanneer mensen in de bijstand niet zelfredzaam zijn, is broninhouding van woninglasten, nutsvoorzieningen en de zorgverzekering een optie. Er moet een betere koppeling zijn tussen inkomsten, kredietwaardigheid en schuld om te zorgen dat schulden niet eeuwig kunnen oplopen door woekerrentes of boetebedingen.” 

 • Jeugdzorg

  “[…] De Jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen, zoals toename van bureaucratie, minder aanbod en een toename van wachtlijsten. Ook is er sprake van verschillen in toegankelijkheid en rechtsongelijkheid. Doordat de situatie bij gemeenten kwalitatief zo verschillend is, is de patiënt overgeleverd aan willekeur. Verscheidene instanties verkeren in zwaar weer en leveren dientengevolge onvoldoende passende zorg. Patiënten worden hier de dupe van. Daarom willen wij weer landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ.”

 • Onderwijs

  “Invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW) die bepaalt dat alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) vijf fundamentele waarden dienen te onderschrijven: 1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor. 2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen. 3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken. 4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. 5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.”

  “Maximale vrijheid van onderwijs mits onderschrijving van vijf fundamentele waarden uit de Wet Bescherming Nederlandse Waarden.”

  “Meer aanzien van het vak [leraar] door betere salariëring, kleinere klassen, minder papierwerk en meer autonomie.”

  “Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.”

  “Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.”

  “Behoud van differentiatie op niveau. Géén socialistische middenschoolexperimenten. Bescherming categorale gymnasia.”

  Topniveau als ambitie. Meer aandacht voor excellerende leerlingen.”

  Cultuur- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het curriculum.”

  “[…] Ook kinderen uit kansarme milieus moeten via goed, algemeen toegankelijk onderwijs de mogelijkheid krijgen het beste uit zichzelf te halen.”

  Kleinere groepen in de klas: maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht.”

  Kleinschaliger onderwijs: middelbare scholen met minder scholieren en eigen schoolbesturen.”

  “[…] Als aanzien en beloning van leerkrachten omhoog gaat, de groepen kleiner worden, de werkdruk daalt en het passend onderwijs zoveel mogelijk wordt vervangen door speciaal onderwijs, wordt het beroep van leerkracht weer een stuk aantrekkelijker waardoor er meer instroom plaatsvindt en het lerarentekort opgelost kan worden.”

 • Seksuele uitbuiting

 • Jeugdstrafrecht

  “Wij willen (flexibel) cameratoezicht uitbreiden om criminaliteit en overlast te bestrijden. En aanpak van jeugdbendes door vroegtijdige signalering, gedragsgerichte aanpak en beter toezicht op - en aanpak van - jeugdige criminelen en recidivisten.”

 • Participatie

 • Discriminatie

  “Invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW) die bepaalt dat alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) vijf fundamentele waarden dienen te onderschrijven: 1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor. 2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen. 3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken. 4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. 5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.”

  “Volledige gelijkheid voor de wet.”

  “Maximale vrijheid van onderwijs mits onderschrijving van vijf fundamentele waarden uit de Wet Bescherming Nederlandse Waarden.”

  “[…] Discriminatie vanuit de overheid richting burgers is volstrekt ongeoorloofd: alle staatsburgers zijn gelijk voor de wet en dienen in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld. Wij zijn dus ook tegen quota en tegen ‘proportionele vertegenwoordiging’ in maatschappelijke organen op grond van willekeurige criteria (bijvoorbeeld: ‘vrouw’ of ‘allochtoon’). Dat ondermijnt de gelijkheid en is onverenigbaar met het beginsel van non-discriminatie.”

  “De uitwerking van het non-discriminatie artikel in de grondwet blijft wat ons betreft primair van toepassing op de relatie van de staat met haar burgers. We willen zo min mogelijk ingrijpen in de relatie tussen burgers onderling. Ongemengde studentenverenigingen moeten bijvoorbeeld kunnen blijven bestaan. Ook een sportschool die alleen voor vrouwen toegankelijk is, moet mogelijk zijn. We geloven niet in arbitraire ‘groepsidentiteiten’ of het ‘beledigen’ van die veronderstelde ‘collectiviteit’.”

  “De eenheid van de Nederlandse natie behouden en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid.”

  “Geen multiculturele projecten, geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, geen verplichte diversiteitsquota en geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen gelijkwaardig en wordt iedereen in gelijke gevallen, gelijk behandeld.”

  “Geen geld naar projecten of organisaties die Nederlandse tradities zoals Zwarte Piet trachten te ondermijnen. Een regering met FVD staat pal voor het Nederlandse erfgoed.”

  “Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.”

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “Het Nederlands belang voorop: ‘trade, not aid’.”

  “Stoppen met ontwikkelingshulp en alleen (eventueel) noodhulp verlenen aan getroffen regio’s.”

  “Stoppen met subsidies aan non-gouvernementele ontwikkelingshulporganisaties.”

  “[…] De Nederlandse regering heeft het eigen land tot beleidsterrein. De plannen voor de uitgaven van ontwikkelingshulp staan bovendien al voor de komende tien jaar vast. Dat moet per direct zero-base worden, zodat er flexibel en alleen wanneer écht nodig hulp geboden kan worden. Daarom zijn wij ertegen dat Nederland 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking wil besteden - ook al verklaarde de Verenigde Naties dit onlangs tot norm.”

 • Migratiebeleid

  “Opzeggen internationale verdragen die onze beleidsvrijheid inperken, zoals het VN-vluchtelingenverdrag.”

  Immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en blijft. Culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving staat voorop.”

  Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen vervalt.”

  “Een succesvolle asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning. Een permanente verblijfsvergunning leidt niet meer (semi)automatisch tot aanspraak op Nederlandse nationaliteit.”

  Illegaliteit wordt strafbaar. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.”

  “Opzeggen internationale verdragen die eigen immigratie- en asielbeleid beperken.”

 • Veel kindspecifieke voorstellen/ standpunten, met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij versterkt de implementatie van kinderrechten

 • Een aantal kindspecifieke voorstellen/ standpunten met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij draagt in zekere mate bij aan de versterking van kinderrechten

 • Algemene voorstellen/ standpunten waarvan wél een positief effect op (kwetsbare) kinderen te verwachten is.

  Hoewel de partij oog heeft voor het betreffende thema, ontbreekt het kinder-rechtelijk
  perspectief

 • Algemene voorstellen/ standpunten, waarvan het positieve effect op (kwetsbare) kinderen onduidelijk is.

  De partij draagt niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.

  De partij verzwakt de implementatie van kinderrechten

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema.

Back To Top