Skip to: Denk

Stem voor kinderen website

Denk

 • Armoede

  Huisuitzettingen aan banden leggen en huisuitzettingen van kinderen met overleden ouders per wet verbieden.”

  “Grote prioriteit legt DENK bij het bestrijden van kinderarmoede.”

  “Meer middelen voor het armoede- en schuldenbeleid, specifiek om kinderarmoede tegen te gaan. Binnen het armoede- en schuldenbeleid wordt sociaal incasseren de norm en vroegsignalering een kernpunt. Malafide incassobureaus worden aangepakt”

  “Gratis kinderopvang voor lagere inkomens en middeninkomens”

 • Jeugdzorg

  “Dat gemeenten financieel voldoende worden toegerust om hun zorgtaken goed uit te kunnen voeren”

  “Dat er een basisnorm wordt vastgesteld voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein waar alle gemeenten minimaal aan moeten voldoen”

  “Dat wachtlijsten in de jeugdzorg worden voorkomen en er gewerkt wordt vanuit het principe: één plan, één gezin en één regisseur”

  “Dat er in de pleegzorg betere matching ontstaat tussen pleegouders en biologische ouders, omdat de situatie van pleegzorg altijd uitgaat van terugkeer naar de biologische ouders als dat kan”

  Kindermisbruik en kindermishandeling worden veel zwaarder gestraft. Op bewezen kindermisbruik komt een levenslange gevangenisstraf te staan”

 • Onderwijs

  “DENK wil dat er in het onderwijs radicaal wordt ingezet op gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Het onderwijs moet een emancipatiemotor zijn waarin het inkomen van iemands ouders, iemands afkomst of het opleidingsniveau van iemands ouders nooit mag bepalen hoe ver iemand binnen het onderwijs komt.”

  “Meer geld naar en voor het onderwijs”

  “Extra geld voor het passend en speciaal onderwijs, om ieder kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft”

  “Meer geld voor het onderwijsachterstandenbeleid

  “Dezelfde eindtoets voor iedereen”

  “Iedere leerling een brede brugklas bieden, waardoor het selectiemoment wordt ingesteld en leerlingen van elkaar leren”

  Scholing van leraren om vooroordelen over leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken tegen te gaan”

  “Hogere beloning van leraren op achterstandsscholen om daar de beste leraren voor de klas te krijgen”

  “Voor iedereen de mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus te kunnen volgen”

  Onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond tegengaan”

  “Het lerarentekort tegengaan door het leraarschap meer te waarderen”

  Migratieverleden, antidiscriminatie en het koloniale verleden als kerndoelen in het onderwijs”

  “Versterkt burgerschapsonderwijs als geëxamineerd onderdeel”

  “Omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in lerarenopleidingen

  “Stereotypes en discriminatie in lesmaterialen hard aanpakken”

  “Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren”

  “Pal staan voor onderwijsvrijheid door het stoppen van de hetze tegen islamitische scholen”

  “Meer diversiteit in onderwijsbesturen en het management binnen het onderwijs, zodat alle perspectieven mee worden genomen in besluiten”

  “Dat scholen aan de voorkant moeten aantonen dat zij beleid hebben om discriminatie en racisme binnen de school tegen te gaan”

  “Een maximale klassengrootte qua leerlingenaantal, om plofklassen tegen te gaan”

  “Een pilot met brede onderwijslocaties die kinderopvang, dagbesteding en onderwijs aanbieden”

  “Voor het beschikbaar stellen van meer geld voor zorg en onderwijs van asielzoekerskinderen”

 • Seksuele uitbuiting

 • Jeugdstrafrecht

  “Een fikse investering in jongerenwerk teneinde ontsporing van jongeren tegen te kunnen gaan”

 • Participatie

 • Discriminatie

  Migratieverleden, antidiscriminatie en het koloniale verleden als kerndoelen in het onderwijs”

  “Omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in lerarenopleidingen”

  “Stereotypes en discriminatie in lesmaterialen hard aanpakken”

  “Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren.”

  “Meer diversiteit in onderwijsbesturen en het management binnen het onderwijs, zodat alle perspectieven mee worden genomen in besluiten.”

  “Dat scholen aan de voorkant moeten aantonen dat zij beleid hebben om discriminatie en racisme binnen de school tegen te gaan.”

  “DENK wil op radicale en daadkrachtige wijze een einde maken aan institutionele ongelijkheid.”

  “1 miljard euro vrijmaken voor discriminatiebestrijding.

  “Een hogere celstraf en een hogere boete voor discriminatie”

  “Een Educatieve Maatregel Discriminatie, waarmee racisten leren dat hun gedrag echt niet kan”

  “Permanente bewustwordingscampagnes om op te staan tegen racisme en discriminatie, en om melding en aangifte te bevorderen”

  “De invoering van een Discriminatiepolitie, met gespecialiseerde politiefunctionarissen op discriminatiebestrijding”

  “Een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding, die met doorzettingsmacht en een team mensen de overheid en het bedrijfsleven aanjaagt om discriminatie te bestrijden”

  “Een Minister van Inclusiviteit, die als permanente taak heeft inclusiviteit te bevorderen”

  “Verbetering van de mogelijkheden tot het melden van discriminatie en het doen van aangifte”

  “Zwarte Piet als discriminerende karikatuur wettelijk verbieden in de publieke ruimte. Tevens gaat er geen subsidie of andere overheidssteun meer naar evenementen of andere omstandigheden waarbij de karikatuur Zwarte Piet aanwezig is”

  “Dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden bij de politieorganisatie, waarbij etnisch profileren wordt erkend, gemonitord en aangepakt”

  “Dat stopformulieren ingevuld moeten worden en dat agenten verplichte cursussen moeten volgen om etnisch profileren uit de politieorganisatie te bannen”

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “Nederland blijft voldoen aan de norm van 0,7% van ons Bruto Nationaal Product besteden voor ontwikkelingssamenwerking”

  “Het budget voor ontwikkelingssamenwerking nooit en te nimmer wordt gebruikt om migratiestromen in te dammen. Daar is een andere aanpak voor nodig (zie hoofdstuk Migratie en Asiel)”

  “Dat handel en ontwikkelingssamenwerking beleidsmatig worden losgekoppeld”

 • Migratiebeleid

  “Er in eerste instantie gestreefd moet worden naar opvang in de regio. Landen die vluchtelingen opvangen moeten daarvoor ruimhartig gecompenseerd worden. Wanneer er sprake is van een te grote stroom dient er gewerkt te worden aan verdere verspreiding over meerdere landen”

  “Dat vluchtelingen en asielzoekers eerlijk verdeeld moeten worden tussen landen binnen de Europese Unie. Lidstaten die weigeren vluchtelingen op te nemen worden gesanctioneerd”

  “Dat Nederland ruimhartig is in het opvangen van kwetsbare vluchtelingenkinderen, voornamelijk weeskinderen. De taakstelling die Nederland op zich neemt qua opvang van vluchtelingen wordt verhoogd”

  “Wanneer nieuwkomers eenmaal gearriveerd zijn in Nederland, verdienen zij een humane behandeling. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voorzieningen voor gezinnen met kinderen.”

  Het versnellen van asielprocedures. Het kan niet zo zijn dat er jarenlang, soms wel twintig jaar, geprocedeerd wordt voor verblijf”

  “Het uitbreiden van de noodzakelijke bed-bad-broodvoorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning die niet de mogelijkheid hebben om terug te keren naar het land van herkomst”

  “Voor het vergroten van de kwaliteit en de kleinschaligheid van de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers”

  “Voor het beschikbaar stellen van meer geld voor zorg en onderwijs van asielzoekerskinderen”

  “De capaciteit bij de IND vergroten en de procedures doorlichten om versnelling te bewerkstelligen”

  “Er komt géén strafbaarstelling van illegaliteit

  “Het verruimen van het kinderpardon

 • Veel kindspecifieke voorstellen/ standpunten, met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij versterkt de implementatie van kinderrechten

 • Een aantal kindspecifieke voorstellen/ standpunten met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij draagt in zekere mate bij aan de versterking van kinderrechten

 • Algemene voorstellen/ standpunten waarvan wél een positief effect op (kwetsbare) kinderen te verwachten is.

  Hoewel de partij oog heeft voor het betreffende thema, ontbreekt het kinder-rechtelijk
  perspectief

 • Algemene voorstellen/ standpunten, waarvan het positieve effect op (kwetsbare) kinderen onduidelijk is.

  De partij draagt niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.

  De partij verzwakt de implementatie van kinderrechten

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema.

Back To Top